Učiteľky

119 (2).jpg

Mgr. Romana Pecháčková

Pedagogické vzdelanie som nadobudla na Strednej pedagogickej škole v Modre v obore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a tiež na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v študijnom obore Pedagogika.

Svoje poznatky a skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania som si rozvíjala aj po skončení magisterského štúdia prostredníctvom vzdelávacích seminárov i školení (Metodika výučby matematiky Hejného metódou; Zippy`s friends - tréning rozvoja sociálnych zručností detí; Montessori pedagogika v teórii a praxi; Praktický seminár z hudobnej výchovy; Aktivizujúce metódy vo výchove; Prevencia plochých nôh u detí; Mediálna výchova v MŠ; Smile fun kindergarten...) a aktívnej účasti na konferenciách (Moderný učiteľ; Odomykáme detský potenciál; Celostný rozvoj osobnosti dieťaťa v MŠ...).

Možnosť učiť, byť sprievodcom na ceste poznávania dieťaťa, rozvíjať jeho osobnosť a nazrieť cez hru do detského sveta som využila už na SŠ počas intenzívnej pedagogickej praxe či ako animátor v letných táboroch, neskôr aj na VŠ ako dobrovoľník-vychovávateľ v ŠKD, pri súkromnom doučovaní AJ a SJ i ako trénerka latinsko-amerických a štandardných tancov.

Napokon ma cesty zaviedli v roku 2013 do Medušky, kde dodnes pôsobím a chcem svoje poslanie aj naďalej uplatňovať tak, aby každé dieťa malo iskričky šťastia v očiach a túžbu spoznávať svet.

image0(2).jpeg

Nikola Balalová

Po úspešnom absolvovaní štúdia v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Pedagogickej a sociálnej akadémii blahoslavenej Laury som nadobúdala prax v súkromnom predškolskom zariadení, ktorý bol zameraný na prvky Montessori výchovy.

Vďaka svojím opakovaným pobytom v USA s deťmi komunikujem aj v anglickom jazyku.

Deťom sa snažím cez kreatívne a hlavne pohybové aktivity vyčariť úsmev na tvári a chuť napredovať. Svoje povolanie beriem ako poslanie a hlave sa držím motta: „ Dôvera spočíva v láske."

Deti a ich vnímanie sveta sú pre mňa veľkou inšpiráciou pre vlastný rozvoj.

image0 (2).jpeg

Lucia Baďová

Som absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Po štúdiu som nadobudla trištvrte ročnú prax v detských súkromných jasliach. Nakoľko som si chcela vyskúšať aj prácu so staršími deťmi a rozvíjať v nich nové oblasti, išla som pracovať do súkromnej škôlky v Bratislave. Počas 2 rokoch som tu nadobudla skúsenosti s Montessori pedagogikou a s deťmi so špeciálnymi potrebami (konkrétne autizmus a downov syndróm).

Moje ďalšie kroky smerovali práve do Medušky. Nakoľko sme začali v Meduške používať prvky Montessori pedagogiky, rozhodla som sa spraviť si kurz u pani Štarkovej - aktivity každodenného života a rozvíjanie zmyslov.

Dôležitá je pre mňa spokojnosť dieťaťa a tú sa snažím podnecovať v príjemnom prostredí Medušky. 

20210831_070006_edited.jpg

Bc. Romana Kubalová

Som absolventkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity odbor predškolská a elementárna pedagogika. Aktuálne ukončujem posledný ročník štúdia učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Prax som postupne nadobúdala ako animátorka v letných táboroch a školách v prírode v CK Slniečko a taktiež ako dobrovoľníčka v Centre pomoci pre rodinu v projekte Sára. Svoje poznatky a skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania ako učiteľka som nadobudla v MŠ Félix v Bratislave. Aktuálne ma moje kroky nasmerovali do Medušky, kde chcem svoje zručnosti rozvíjať v Montessori pedagogike. Mám veľmi rada hudbu, hru na gitare, ktorej som sa venovala v Základnej umeleckej škole I. Ballu v Dolnom Kubíne. Mojím poslaním je pre detičky vytvoriť podnecujúce, spokojné a šťastné prostredie, v ktorom budeme spoločne rásť.

image_72192707_edited.jpg

Bc. Martina Píšová

Po absolvovaní Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach moje kroky viedli ku štúdiu na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore predškolská a elementárna pedagogika.

Počas základnej školy som navštevovala aj základnú umeleckú školu, kde som sa venovala hre na husliach a spevu, ktorému sa stále venujem, a práve táto oblasť (hudby a spevu) patrí pri činnostiach s deťmi medzi moje najobľúbenejšie.  Počas štúdia som si svoje poznatky z oblasti výchovy a vzdelávania snažila rozvíjať počas praxe v materských školách a neskôr pri práci v Súkromnej materskej škole v Senci. Svoje poznatky si chcem ďalej rozvíjať prostredníctvom Medušky v Montessori pedagogike, pretože táto pedagogika je založená na pozorovaní dieťaťa a zisťovaní jeho potrieb. Učiteľ je iba akýmsi usmerňovateľom na jeho ceste za poznaním a podporuje dieťa v činnosti, ktorú si samostatne zvolilo. Obrovským pozitívom tejto metódy je, že vedie deti k samostatnosti, zručnostiam praktického života a k priateľskému a láskavému prístupu k iným, a preto sa snažím  držať motta „Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“

IMG_20210905_154216.jpg

Romana Hrušovská

Som absolventkou Strednej odbornej školy pedagogickej blahoslavenej Laury v Trnave, v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Aktuálne študujem posledný ročník bakalárskeho stupňa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore Etnológia a folkloristika. Svoju prax som nadobúdala či už ako animátorka v škole prírode, alebo aj na táboroch. Bola som tiež učiteľkou v tanečnom štúdiu, kde som učila skupinu detí v predškolskom veku. Keďže mám veľkú rodinu, mojou úlohou na rodinných oslavách je vymýšľať deťom program, či už v podobe hier alebo iných aktivít. Mám veľmi rada tanec, ktorý som aj niekoľko rokov študovala a tiež aj hudb u, ktorým sa venujem od malička. Keďže deti sú naša budúcnosť, beriem ako poslanie ukázať im svet a všetko v ňom v tom najlepšom svetle, aby ho mohli aj ďalej rozvíjať a robiť krásnym.

Profilová fotka 1_edited.jpg

Dominika Juríková

Som absolventkou strednej odbornej školy pedagogickej blahoslavenej Laury v Trnave, odbor materské školy a vychovávateľstvo. Počas strednej školy som nadobúdala prax v súkromnej materskej škole v Bratislave zameranej na Montessori pedagogiku, taktiež v súkromných jasliach, kde som sa venovala deťom vo veku 2 - 3 rokov. Okrem toho som pravidelne chodila maľovať deťom na tvár alebo organizovala tvorivé dielne na rôznych detských akciách, napríklad pri príležitosti MDD. Popri štúdiu som navštevovala aj ZUŠ M. Schneidera - Trnavského, kde som sa po dobu troch rokov venovala hre na zobcovej flaute a trúbke.Po ukončení stredoškolského štúdia moje kroky viedli na Trnavskú univerzitu v Trnave na Pedagogickú fakultu, kde aktuálne študujem posledný ročník bakalárskeho stupňa v odbore Animácia výtvarného umenia. Po práci s deťmi je mojou ďalšou najväčšou vášňou výtvarné umenie. Vďaka tomuto odboru môžem tieto dve oblasti efektívne prepájať a môžem sa ďalej vzdelávať nielen v oblasti pedagogiky a psychológie, ale aj v oblasti arteterapie, maľby, kresby, sochárstva, taktiež som sa naučila ako sprostredkovať výtvarné umenie všetkým vekovým kategóriám a sociálnym skupinám. Som veľmi rada, že všetky nadobudnuté poznatky môžem uplatňovať v príjemnom a podnetnom prostredí Medušky a mám možnosť sa ďalej s láskou venovať deťom v predškolskom veku, pretože verím, že práve táto profesia je mojím poslaním. 

FB_IMG_16304014644655581.jpg

Bc. Mária Ľudmila Hroboňová

Som študentka Trnavskej univerzity a momentálne som v prvom ročníku magisterského stupňa v odbore predškolská pedagogika.

Prax v oblasti práce s deťmi som nadobudla ako animátorka v detských táboroch, ako au pair v Anglicku a v rámci jazykovej školy Vallis, kde som bola lektorkou detských anglických kurzov. 

Veľmi blízkou mi je hudba, najmä spev a hra na klavíri, ktorej som sa venovala už od malička na ZUŠ v Martine. 

Práca s deťmi je pre mňa radosťou. Páči sa mi nabádať ich k učeniu a vytvárať pre nich šťastné a bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať, nadobúdať nové skúsenosti a nadväzovať priateľstvá.