top of page

Učiteľky

119 (2).jpg

Mgr. Romana Pecháčková trieda VČIELKY

Pedagogické vzdelanie som nadobudla na Strednej pedagogickej škole v Modre v obore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a tiež na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v študijnom obore Pedagogika.

Svoje poznatky a skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania som si rozvíjala aj po skončení magisterského štúdia prostredníctvom vzdelávacích seminárov i školení (Metodika výučby matematiky Hejného metódou; Zippy`s friends - tréning rozvoja sociálnych zručností detí; Montessori pedagogika v teórii a praxi; Praktický seminár z hudobnej výchovy; Aktivizujúce metódy vo výchove; Prevencia plochých nôh u detí; Mediálna výchova v MŠ; Smile fun kindergarten...) a aktívnej účasti na konferenciách (Moderný učiteľ; Odomykáme detský potenciál; Celostný rozvoj osobnosti dieťaťa v MŠ...).

Možnosť učiť, byť sprievodcom na ceste poznávania dieťaťa, rozvíjať jeho osobnosť a nazrieť cez hru do detského sveta som využila už na SŠ počas intenzívnej pedagogickej praxe či ako animátor v letných táboroch, neskôr aj na VŠ ako dobrovoľník-vychovávateľ v ŠKD, pri súkromnom doučovaní AJ a SJ i ako trénerka latinsko-amerických a štandardných tancov.

Napokon ma cesty zaviedli v roku 2013 do Medušky, kde dodnes pôsobím a chcem svoje poslanie aj naďalej uplatňovať tak, aby každé dieťa malo iskričky šťastia v očiach a túžbu spoznávať svet.

Lucka B..jpg

Lucia Baďová trieda VČIELKY

Som absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Po štúdiu som nadobudla trištvrte ročnú prax v detských súkromných jasliach. Nakoľko som si chcela vyskúšať aj prácu so staršími deťmi a rozvíjať v nich nové oblasti, išla som pracovať do súkromnej škôlky v Bratislave. Počas 2 rokoch som tu nadobudla skúsenosti s Montessori pedagogikou a s deťmi so špeciálnymi potrebami (konkrétne autizmus a downov syndróm).

Moje ďalšie kroky smerovali práve do Medušky. Nakoľko sme začali v Meduške používať prvky Montessori pedagogiky, rozhodla som sa spraviť si kurz u pani Štarkovej - aktivity každodenného života a rozvíjanie zmyslov.

Dôležitá je pre mňa spokojnosť dieťaťa a tú sa snažím podnecovať v príjemnom prostredí Medušky. 

Barborka.jpg

Mgr. Barbora Kuliš - Salingerová trieda LIENKY

Som absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie Bl. Laury v Trnave v odbore sociálny pracovník. Na Trnavskej univerzite som ukončila Bc. v odbore predškolská a elementárna pedagogika a následne v roku 2022 som ukončila magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Som tiež absolventkou pomaturitného štúdia v odbore špeciálna pedagogika.
Prax s deťmi som získala v táboroch a počas štúdia aj v materských a základných školách. Dva roky som praxovala ako animátorka v dennom stacionári, kde som pracovala s deťmi s viacnásobným postihnutím. Rada čítam knihy, rada sa staram o kvety, rada maľujem. Rada chodím na turistiku. 

sima.jpg

Mgr. Simona Banárová trieda LIENKY

Pedagogické vzdelanie som ukončila na Trnavskej univerzite štúdiom Sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. Päť rokov som pracovala na Základnej škole v Bratislave ako vychovávateľka a asistentka učiteľa.

Absolvovala som kurzy Montessori pedagogiky a teším sa, že v praxi využijem nadobudnuté teoretické vedomosti. Počas ďalšieho vzdelávania som absolvovala  kurzy - Rešpektovať a byť rešpektovaný, Nenásilná komunikácia, Vysoko-efektívne učenie. Všetky vedomosti zo štúdia a kurzov sa snažím využívať pri práci s deťmi. 

Vo voľnom čase rada čítam knihy a športujem.

DANKA2.jpg

Dana Moravčíková trieda MOTÝLIKY

Pedagogické vzdelanie som absolvovala na Strednej pedagogickej škole v Modre v obore Učiteľstvo pre materské školy. Práci s deťmi som zasvätila viac ako 30 rokov svojho profesijného života. Počas tohto obdobia som sa zúčastnila rôznych kurzov, seminárov a školení, ktorými som si prehlbovala moje profesijné kompetencie učiteľky predprimárneho vzdelávania. V roku 2014 som vykonala štátne overenie - prvú atestačnú skúšku, s témou  Rozvoj grafomotoriky dieťaťa predškolského veku

s využitím hudby, spevu, hrubej a jemnej motoriky. Mám ukončený Základný modul programu funkčného vzdelávania, ktorý som využila vo funkcií zástupkyne riaditeľa ZŠ s MŠ v Hrnčiarovciach nad Parnou.

Ivka_edited.jpg

PhDr.Iveta Krošláková trieda MOTÝLIKY

Vyštudovala som na Trnavskej univerzite odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Pracovala som v zariadení s deťmi od troch rokov s PAS (poruchy autistického spektra), kde som získala pestré skúsenosti s adaptáciou a socializáciou detí, stimuláciou rozvoja osobnosti dieťaťa a naučila som sa zvládať stresové situácie a pohotovo reagovať. V Meduške pomáham pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Ninka_edited.jpg

Nina Machová trieda LIENKY

Som študentkou Predškolskej a elementárnej pedagogiky na Trnavskej univerzite. Práci s deťmi sa venujem od 10 rokov, kedy som začala strážiť deti a vypomáhať ako animátorka na rôznych akciách, preto som sa rozhodla aj študovať pedagogiku. Okrem toho mám rada tanec, zvieratká a šport. Pred rokom som začala pracovať v Meduške, kde ma veľmi baví sa venovať deťom ako asistentka a spríjemňovať im čas strávený v Meduške.

bottom of page