Učiteľky

Mgr. Barbora Ruttkayová

Som absolventkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity odbor Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ s rozšírením anglický jazyk.

Po 18. rokoch práce na základnej škole a v jazykových kurzoch som sa rozhodla venovať sa deťom v predškolskom veku.

Svoje vzdelanie si momentálne dopĺňam kurzom Montessori predškolskej pedagogiky. Som maminou dvoch synov. Mojim profesijným snom je pracovať v škôlke plnej pozitívnej energie a podnecujúceho prostredia ako pre detičky, tak aj pre pani učiteľky.   

110 (2).jpg

Mgr. Paulína Veselá

Na Trnavskej univerzite som vyštudovala Sociálnu prácu. Tiež mám ukončené stredoškolské vzdelanie v maturitnom odbore vychovávateľstvo - opatrovateľstvo, ako aj špeciálnu pedagogiku a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Bola som dobrovoľníčka v Úsmev ako dar a Návrat, animátor v letných táboroch. Skúsenosti ako učiteľka som nadobudla práve v Meduške, kde som absolvovala kurz Prevencia plochých nôh, Montessori zamerané na aktivity bežného života a stimulačný program pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou Maxík. Do svojich aktivít sa snažím vsúvať tanec a pohyb, ktoré mu som sa kedysi venovala profesionálne. Pre mňa je dôležité aby sa každé jedno dieťa v našej škôlke cítilo spokojne, šťastne, bez strachu a mojim poslaním je zabezpečiť všetky tieto potreby v rámci svojej práce s deťmi.

119 (2).jpg

Mgr. Romana Pecháčková

Pedagogické vzdelanie som nadobudla na Strednej pedagogickej škole v Modre v obore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a tiež na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v študijnom obore Pedagogika.

Svoje poznatky a skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania som si rozvíjala aj po skončení magisterského štúdia prostredníctvom vzdelávacích seminárov i školení (Metodika výučby matematiky Hejného metódou; Zippy`s friends - tréning rozvoja sociálnych zručností detí; Montessori pedagogika v teórii a praxi; Praktický seminár z hudobnej výchovy; Aktivizujúce metódy vo výchove; Prevencia plochých nôh u detí; Mediálna výchova v MŠ; Smile fun kindergarten...) a aktívnej účasti na konferenciách (Moderný učiteľ; Odomykáme detský potenciál; Celostný rozvoj osobnosti dieťaťa v MŠ...).

Možnosť učiť, byť sprievodcom na ceste poznávania dieťaťa, rozvíjať jeho osobnosť a nazrieť cez hru do detského sveta som využila už na SŠ počas intenzívnej pedagogickej praxe či ako animátor v letných táboroch, neskôr aj na VŠ ako dobrovoľník-vychovávateľ v ŠKD, pri súkromnom doučovaní AJ a SJ i ako trénerka latinsko-amerických a štandardných tancov.

Napokon ma cesty zaviedli v roku 2013 do Medušky, kde dodnes pôsobím a chcem svoje poslanie aj naďalej uplatňovať tak, aby každé dieťa malo iskričky šťastia v očiach a túžbu spoznávať svet.

Mgr. Iveta Joniaková

Po absolvovaní štúdia na gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote smerovali moje kroky do Trnavy, kde som vyštudovala odbor predškolská a elementárna pedagogika na Trnavskej univerzite. Magisterské štúdium som následne absolvovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore predškolská pedagogika. Prax som postupne nadobúdala ako animátorka v letných táboroch a taktiež ako dobrovoľníčka v materskom centre. Cennou skúsenosťou bola pre mňa práca v komunitnom montessori klube, kde som získala skúsenosti s pedagogikou M. Montessori. Za obohacujúce tiež považujem obdobie rodičovskej dovolenky s mojou dcérou, ktorá v septembri roku 2020 prvýkrát nastúpila do materskej školy. Toto obdobie intenzívne strávené v prostredí malého dieťaťa vo mne prehĺbilo empatiu, súcit a rešpektujúci prístup, ktorý považujem za kľúčový v mojej práci.

Zuz (2).jpg

Mgr. Zuzana Pavlíková

Študovala som na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre a som absolventkou Trnavskej univerzity v Trnave, konkrétne Pedagogickej fakulty.

Získané poznatky a vedomosti zo školských lavíc som začala uplatňovať práve v Meduške, ktorej súčasťou som už od štúdia na strednej škole. Mám veľmi rada hudbu, no najradšej spev, ktorému som sa venovala počas siedmich rokov na Základnej umeleckej škole v Trnave. A práve táto oblasť – oblasť hudby a spevu - patrí pri činnostiach s deťmi medzi moje najobľúbenejšie.

image0(2).jpeg

Nikola Balalová

Po úspešnom absolvovaní štúdia v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Pedagogickej a sociálnej akadémii blahoslavenej Laury som nadobúdala prax v súkromnom predškolskom zariadení, ktorý bol zameraný na prvky Montessori výchovy.

Vďaka svojím opakovaným pobytom v USA s deťmi komunikujem aj v anglickom jazyku.

Deťom sa snažím cez kreatívne a hlavne pohybové aktivity vyčariť úsmev na tvári a chuť napredovať. Svoje povolanie beriem ako poslanie a hlave sa držím motta: „ Dôvera spočíva v láske."

Deti a ich vnímanie sveta sú pre mňa veľkou inšpiráciou pre vlastný rozvoj.

image0 (2).jpeg

Lucia Baďová

Som absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Po štúdiu som nadobudla trištvrte ročnú prax v detských súkromných jasliach. Nakoľko som si chcela vyskúšať aj prácu so staršími deťmi a rozvíjať v nich nové oblasti, išla som pracovať do súkromnej škôlky v Bratislave. Počas 2 rokoch som tu nadobudla skúsenosti s Montessori pedagogikou a s deťmi so špeciálnymi potrebami (konkrétne autizmus a downov syndróm).

Moje ďalšie kroky smerovali práve do Medušky. Nakoľko sme začali v Meduške používať prvky Montessori pedagogiky, rozhodla som sa spraviť si kurz u pani Štarkovej - aktivity každodenného života a rozvíjanie zmyslov.

Dôležitá je pre mňa spokojnosť dieťaťa a tú sa snažím podnecovať v príjemnom prostredí Medušky.