top of page

Učiteľky

119 (2).jpg

Mgr. Romana Pecháčková trieda VČIELKY

Pedagogické vzdelanie som nadobudla na Strednej pedagogickej škole v Modre v obore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a tiež na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v študijnom obore Pedagogika.

Svoje poznatky a skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania som si rozvíjala aj po skončení magisterského štúdia prostredníctvom vzdelávacích seminárov i školení (Metodika výučby matematiky Hejného metódou; Zippy`s friends - tréning rozvoja sociálnych zručností detí; Montessori pedagogika v teórii a praxi; Praktický seminár z hudobnej výchovy; Aktivizujúce metódy vo výchove; Prevencia plochých nôh u detí; Mediálna výchova v MŠ; Smile fun kindergarten...) a aktívnej účasti na konferenciách (Moderný učiteľ; Odomykáme detský potenciál; Celostný rozvoj osobnosti dieťaťa v MŠ...).

Možnosť učiť, byť sprievodcom na ceste poznávania dieťaťa, rozvíjať jeho osobnosť a nazrieť cez hru do detského sveta som využila už na SŠ počas intenzívnej pedagogickej praxe či ako animátor v letných táboroch, neskôr aj na VŠ ako dobrovoľník-vychovávateľ v ŠKD, pri súkromnom doučovaní AJ a SJ i ako trénerka latinsko-amerických a štandardných tancov.

Napokon ma cesty zaviedli v roku 2013 do Medušky, kde dodnes pôsobím a chcem svoje poslanie aj naďalej uplatňovať tak, aby každé dieťa malo iskričky šťastia v očiach a túžbu spoznávať svet.

Martinka.jpg

Bc. Martina Píšová trieda VČIELKY

Po absolvovaní Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach moje kroky viedli ku štúdiu na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore predškolská a elementárna pedagogika.

Počas základnej školy som navštevovala aj základnú umeleckú školu, kde som sa venovala hre na husliach a spevu, ktorému sa stále venujem, a práve táto oblasť (hudby a spevu) patrí pri činnostiach s deťmi medzi moje najobľúbenejšie.  Počas štúdia som si svoje poznatky z oblasti výchovy a vzdelávania snažila rozvíjať počas praxe v materských školách a neskôr pri práci v Súkromnej materskej škole v Senci. Svoje poznatky si chcem ďalej rozvíjať prostredníctvom Medušky v Montessori pedagogike, pretože táto pedagogika je založená na pozorovaní dieťaťa a zisťovaní jeho potrieb. Učiteľ je iba akýmsi usmerňovateľom na jeho ceste za poznaním a podporuje dieťa v činnosti, ktorú si samostatne zvolilo. Obrovským pozitívom tejto metódy je, že vedie deti k samostatnosti, zručnostiam praktického života a k priateľskému a láskavému prístupu k iným, a preto sa snažím  držať motta „Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“

Lucka B..jpg

Lucia Baďová trieda Motýliky

Som absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Po štúdiu som nadobudla trištvrte ročnú prax v detských súkromných jasliach. Nakoľko som si chcela vyskúšať aj prácu so staršími deťmi a rozvíjať v nich nové oblasti, išla som pracovať do súkromnej škôlky v Bratislave. Počas 2 rokoch som tu nadobudla skúsenosti s Montessori pedagogikou a s deťmi so špeciálnymi potrebami (konkrétne autizmus a downov syndróm).

Moje ďalšie kroky smerovali práve do Medušky. Nakoľko sme začali v Meduške používať prvky Montessori pedagogiky, rozhodla som sa spraviť si kurz u pani Štarkovej - aktivity každodenného života a rozvíjanie zmyslov.

Dôležitá je pre mňa spokojnosť dieťaťa a tú sa snažím podnecovať v príjemnom prostredí Medušky. 

Barborka.jpg

Mgr. Barbora Kuliš - Salingerová trieda Motýliky

Som absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie Bl. Laury v Trnave v odbore sociálny pracovník. Na Trnavskej univerzite som ukončila Bc. v odbore predškolská a elementárna pedagogika a následne v roku 2022 som ukončila magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Som tiež absolventkou pomaturitného štúdia v odbore špeciálna pedagogika.
Prax s deťmi som získala v táboroch a počas štúdia aj v materských a základných školách. Dva roky som praxovala ako animátorka v dennom stacionári, kde som pracovala s deťmi s viacnásobným postihnutím. Rada čítam knihy, rada sa staram o kvety, rada maľujem. Rada chodím na turistiku. 

Maruška.jpg

Bc. Mária Ľudmila Hroboňová trieda LIENKY

Som študentka Trnavskej univerzity a momentálne som v prvom ročníku magisterského stupňa v odbore predškolská pedagogika.

Prax v oblasti práce s deťmi som nadobudla ako animátorka v detských táboroch, ako au pair v Anglicku a v rámci jazykovej školy Vallis, kde som bola lektorkou detských anglických kurzov. 

Veľmi blízkou mi je hudba, najmä spev a hra na klavíri, ktorej som sa venovala už od malička na ZUŠ v Martine. 

Práca s deťmi je pre mňa radosťou. Páči sa mi nabádať ich k učeniu a vytvárať pre nich šťastné a bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať, nadobúdať nové skúsenosti a nadväzovať priateľstvá. 

ada.png

Andrea Kolembusová trieda LIENKY

Volám sa Andrea Kolembusova a som nadšená, že som sa stala novou učiteľkou v Meduške. Po ukončení stredoškolského štúdia som sa v 19 rokoch presťahovala do Austrálie. Tam som vyštudovala pedagogickú školu a začala pracovať ako učiteľka. Počas nasledujúcich rokov som pracovala vo viacerých materských školách a predškolských zariadeniach a získala skúsenosti s prácou s deťmi od 0 do 7 rokov.

Po úžasných 7 rokoch v Austrálii som sa vrátila na Slovensko a pokračovala v práci v materskej škole v Bratislave.

Teším sa, že môžem učiť deti v triede Lienok všetko o svete okolo nás, prežívať  s nimi každodenné dobrodružstvá aj sa s nimi rozprávať po anglicky a tak im pomáhať rásť vo veľké osobnosti.

Miška.jpg

Mgr. Michaela Guľášová trieda LIENKY

Pedagogické vzdelanie som získala počas štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Už samotné štúdium mi umožnilo nadobudnúť prax v materskej škole, v školskom klube detí a v rámci prvého stupňa základnej školy. Popri tom som skúsenosti s deťmi rôzneho veku získavala najmä prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. Počas nej mi boli veľkou oporou roky venované výtvarnej výchove na základnej umeleckej škole a medzinárodný certifikát z anglického jazyka. Vďaka dobrovoľníctvu som mala možnosť spríjemňovať voľný čas hospitalizovaným deťom v nemocnici, vypomáhať s opatrovaním v galérii, ale aj venovať voľné chvíle doučovaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri písaní záverečných prác som sa bližšie zoznámila s myšlienkami Montessori pedagogiky. Úvodné informácie o princípoch, materiáli a podnetnom prostredí som načerpala na viacerých kurzoch vedených pani Štarkovou. Práve láskavá viera Marie Montessori vo vlastné schopnosti a veľký potenciál každého dieťaťa, možnosti jeho podpory v jeho vlastnom čase a za pomoci premysleného materiálu, ma viedli k záujmu absolvovať diplomový kurz pod záštitou Slovenskej asociácie Montessori a s nadšením hľadať spôsoby, ako tento prístup uplatňovať v praxi.

Emmka.jpg

Emma Lanáková trieda LIENKY

Študovala som na Strednej pedagogickej škole Blahoslavenej Laury v Trnave.  Počas štúdia v odbore sociálno-výchovný pracovník som absolvovala prax v zariadení pre deti s autizmom v Hrnčiarovciach. Následne moja cesta smerovala do Medušky. Rozhodla som sa tak, pretože ma vždy bavila a napĺňala práca s deťmi v predškolskom veku. Taktiež sa mi páči montessori pedagogika kvôli jej rešpektujúcemu a láskavému prístupu, ktorý chcem pri práci s deťmi uplatňovať. Momentálne pokračujem v pomaturitnom štúdiu na Strednej pedagogickej škole Bl. Laury v odbore špeciálna pedagogika, pretože sa chcem ďalej vzdelávať v tejto oblasti.

bottom of page