Zápis na školský rok 2020/2021

je  ukončený

Súkromná materská škola Meduška, n.o.

oznamuje že od 15.6.2020 uskutočňuje zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022.

Informácie k prebiehajúcemu zápisu pre školský rok 2020/2021:

Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky na základe ROZHODNUTIA Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove    a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určujeme termín prijímania žiadosti dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 takto:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

POSTUP je nasledovný:

 • vytlačte si prosím Žiadosť o prijatie dieťaťa,

 • vyplňte ju a zašlite elektronicky meduska@meduska.sk  alebo poštou na:

 

Meduška, n.o, SMŠ, Dedinská 4386/27, 917 05 TRNAVA

 

 • žiadosť nemusí byť potvrdená lekárom, ale dodatočne budeme toto potvrdenia požadovať,

 • informácia o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ pre školský rok 2020/2021 bude zákonným zástupcom oznámená do 15.6.2020 a bude vydané rozhodnutie a prijatí/neprijatí,

 • v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky, môžeme si dohodnúť aj osobné stretnutie.

 

Kritériá prijatia detí do súkromnej materskej školy:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ak to kapacity dovoľujú.

 • Deti súrodencov navštevujúcich materskú školu.

 • Deti majúce trvalý pobyt Trnave - Modranke.

 • Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov.

Prijímanie detí v priebehu školského roka závisí od kapacitných možností materskej školy resp.  o tejto možnosti sa zákonní zástupcovia môžu informovať telefonicky alebo mailom.

ŽIADOSŤ

O PRIJATIE

DIEŤAŤA

 

CENNÍK

 

FOTOGALÉRIA

Meduška, n.o.  Súkromná materská škola Dedinská 27, Trnava

Tel.: +421 903 449 054

E-mail: meduska@meduska.sk

Obrázky: Shutterstock

Tvoríme pre Vás túto novú stránku ... prosíme o pochopenie, ak by niečo nefungovalo, ešte stále na nej pracujeme :)