top of page

Nezisková organizácia

Meduška je nezisková organizácia, ktorá sa zúčastňuje na projektoch podporujúcich vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry.Meduška, n.o. je registrovaná na Obvodnom úrade v Trnave pod číslom VVSaŽP/NO-50/2005 dňa 21. februára 2005.

Meduška, n.o. je zriaďovateľom Súkromnej materskej školy, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení Rozhodnutím Ministerstva školstva SR číslo CD-2005-5246/7972-1:096 zo dňa 19.4.2005.

Výchovné a vzdelávacie aktivity v našej materskej škole sú prispôsobené  potrebám a záujmom našich detí a sú rozpracované v Školskom vzdelávacom programe s názvom  „Hravo zdravo v Meduške“, pri tvorbe ktorého vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu.

Súkromná materská škola začala prevádzku dňa 5. septembra 2005.

Meduška, n.o. je poberateľom  2%  z daní.

VÝROČNÁ

SPRÁVA

Veľa malých súm,

vytvorí veľkú sumu,

ktorá nám umožní realizovať

naše sny pre Vaše deti

TU

TU

FOGALÉRIA

bottom of page